naglowek

Nasz znak: PIWet.T-ZP-1/2012Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Termomodernizacja  budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz. oraz Montaż instalacji odgromowej na budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz.

Część I Termomodernizacja  budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz

Część II Montaż instalacji odgromowej na budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2010r. ,Nr 113 poz.759 ze zm./ zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  1. 1) Złożono - część I : dwanaście ofert w tym siedem ofert ważnych

Złożono - część II :dziewięć ofert w tym sześć ofert ważnych

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres firmy

Część

Cena

Liczba pkt.

1

GW INFRASTRUKTURA SP.z oo

ul.Piotrkowska 12 lok 810

25-510 Kielce

I

60 828,96

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem  96/100)

81,84

II

13 123,03

(słownie: trzynaście tysięcy sto dwadzieścia trzy 03/100)

73,67

2

Firma Budowlano-Usługowa  DABI

Damian Biegun

ul.Ogrodowa 67

97-200 Tomaszów Maz.

I

60 909,86

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć 86/100)

wykluczony

II

9 611,86

(słownie: dziewięć tysięcy sześćset jedenaście  86/100)

wykluczony

3

Zakład Usług Technicznych

„ELEKTRA-GW” s.c.

Kazimierz Wochniak, Czesław Gąsieniec  ul.Wysoka 34/36

97-200 Tomaszów Maz.

I

84 569,27

(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć  27/100)

58,86

II

11 369,38

(słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć  38/100)

85,03

4

Konsorcium Eurobudowa Łukasz Grzelak i PPHU Cech-Mar Mariusz Chrzanowski Zelówek 36

97-425 Zelów

I

49 555,60

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć  60/100)

wykluczony

II

5

PPHU „EKOR-POL” Bożena Szuplewska ul.Senatorska 6

96-100 Skierniewice

I

49 780,92

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt  92/100)

100

II

11 221,02

(słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden  02/100)

86,15

6

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA

„BUDOWLANA”

ul.Górnicza 30/36

91-765 Łódź

I

82 982,27

(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa  27/100)

59,99

II

17 131,16

(słownie: siedemnaście tysięcy sto trzydzieści jeden 16/100)

56,43

7

FU”MAR-BUD” Zbigniew Truchan

ul.Wąwalska 37A

97-200 Tomaszów Maz.

I

65 931,44

(słownie: sześćdziesiąt pięć  tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden  44/100)

75,50

II

8

Firma Usługowo-Budowlana

Jacek Ciapała

Biała 5

97-330 Sulejów

I

61 078,85

(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem  85/100)

odrzucony

II

18 328,82

(słownie: osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem  82/100)

odrzucony

9

P.U.H. „TRIOBUD”

C.Kubicki;M.Młynarczyk;K.Śniady

ul.Górna 6

97-330 Sulejów

I

51 781,61

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden  61/100)

96,14

II

9 667,16

(dziewięć  tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem 16/100)

100

10

Zakład Robót Elektroinstalacyjnych

Kusideł Krzysztof

ul.Ułańska 10

97-200 Tomaszów Maz.

I

62 551,04

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden  04/100)

odrzucony

II

9 929,45

(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć  45/100)

odrzucony

11

BEATA PASIUK

Zakład Remontowo-Budowlany

ul.Armii Krajowej 17/1

97-200 Tomaszów Maz.

I

48 092,19

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa  19/100)

wykluczony

II

12

„BUDMAR” Sp. z o.o.

ul.Krańcowa 31-33 A

97-200 Tomaszów Maz.

I

62 403,05

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzy  05/100)

79,77

II

21 350,13

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt  13/100)

45,28

2. Na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy P.z.p. Zamawiający wykluczył Wykonawcę

Firma DABI,  Damian Biegun ul.Ogrodowa 67, 97-200 Tomaszów Maz. Wykonawca załączył do oferty nieaktualną informację dotyczącą  wpisu o działalności gospodarczej.

Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów pismem z dnia 03.10.2012r. Wykonawca uzupełnił zaświadczenie o wpisie o działalności gospodarczej z datą wystawienia 10.10.2012r. Jednakże złożony dokument (wpis o działalności gospodarczej) nie potwierdza spełnienia warunku na dzień otwarcia ofert tj. 28.09.2012r. do godz. 900. W związku z tym Wykonawca warunku tego nie spełnił.

Zgodnie z art. 24 ust.4  ustawy P.z.p.- ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4  ustawy P.z.p. Zamawiający wykluczył Wykonawcę Konsorcium Eurobudowa Łukasz Grzelak i PPHU CECH-MAR Mariusz Chrzanowski  Zelówek 36, 97-425 Zelów. Wykonawca załączył do oferty nieaktualną informację ubezpieczenia firmy EUROBUDOWA, nieaktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz skorygowania kosztorysu ofertowego..

Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów pismem z dnia 03.10.2012r. Wykonawca uzupełnił aktualne ubezpieczenie z datą wystawienia 08.10.2012r., zaświadczenie z urzędu skarbowego z datą wystawienia 09.10.2012r.. Jednakże złożone dokumenty (ubezpieczenie firmy EUROBUDOWA Łukasz Grzelak, zaświadczenie z urzędu skarbowego firmy PPHU Cech-Mar Mariusz Chrzanowski), nie potwierdza spełnienia warunku udziału na dzień otwarcia ofert tj. 28.09.2012r. godz. 900. Ponadto Wykonawca informuje, iż omyłka rachunkowa w kosztorysie ofertowym  wynika z błędnej jednostki miary i nie zmienia wartości ofertowej na wykonanie zadania.

Zgodnie z art.24 ust.4 ustawy P.z.p. - ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Na podstawie art. 90 ust 3 ustawy P.z.p  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa Jacek Ciapała Biała 5, 97-330 Sulejów.

Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów pismem z dnia 03.10.2012r. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w termie wymaganym tj. 10.10.2012r. godz.1000. W związku z powyższym oferta została odrzucona.

5. Na podstawie art. 90 ust 3 ustawy P.z.p. Zamawiający odrzucił Wykonawcę Zakład Robót Elektroinstalacyjnych Kusideł Krzysztof ul.Ułańska 10, 97-200 Tomaszów Maz..

Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów pismem z dnia 03.10.2012r. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w termie wymaganym tj. 10.10.2012r. godz.1000. W związku z powyższym oferta została odrzucona.

6. . Na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy P.z.p  „Zamawiający wykluczył ofertę Wykonawcy Beata Pasiuk  Zakład Remontowo-Budowlany ul.A. Krajowej 17/1, 97-200 Tomaszów Maz. Wykonawca załączył do oferty nieaktualną informację dotyczącą  wpisu o działalności gospodarczej oraz skorygowania kosztorysu ofertowego.

Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów pismem z dnia 03.10.2012r. Wykonawca uzupełnił aktualne zaświadczenie o wpisie o działalności gospodarczej  z datą wystawienia 10.10.2012r., Jednakże złożony dokument (wpis o działalności gospodarczej) nie potwierdza spełnienia warunku na dzień otwarcia ofert tj. 28.09.2012r. godz. 900. W związku z tym Wykonawca warunku tego nie spełnił. Wykonawca informuje, iż cena zaproponowana na w/w zadanie zawiera wszystkie elementy wykonania tego zadania.

Zgodnie z art.24 ust. 4 ustawy P.z.p. - ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Do realizacji zadania: część I

Termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Tomaszowie Maz.

Wybrano ofertę  nr 5 tj. PPHU „EKOR-POL’ Bożena Szuplewska u. Senatorska 6, 96-100 Skierniewice. Spośród złożonych ofert w ramach niepodlegających odrzuceniu i wykluczeniu oferta nr 5 jest najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w postępowaniu kryterium oceny ofert – 100% cena.

Do realizacji zadania: część 2

Montaż instalacji odgromowej na budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz.

Wybrano ofertę nr 9 tj. P.U.H.”TRIOBUD” C. Kubicki, M. Młynarczyk, K. Śniady

ul.Górna 6, 97-330 Sulejów. Spośród złożonych ofert w ramach niepodlegających odrzuceniu i wykluczeniu oferta nr 9 jest najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w postępowaniu kryterium oceny ofert – 100% cena.

Tomaszów Maz., dnia 11.10.2012r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

W Tomaszowie Mazowieckim

Lek. Wet. Krzysztof Zając

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf lek. wet. Marcin Żegota2423 kB2592012-10-11 12:26

Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2012-10-11 12:20:42 
Data publikacji
2012-10-11 12:20:42 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
lek. wet. Marcin Żegota 
Liczba odwiedzin
656 
Wersje artykułu