Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

INFO

Informuję, że treść przepisów można znaleźć w dostępnym w Inspektoracie programie LexPolonica oraz na następujących stronach internetowych:
Prawo polskie: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/
Prawo UE: http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Akty prawne zamieszczone są w kolejności chronologicznej wedle daty ich publikacji.

Prawo polskie

ROK 2011
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 37
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz
Dz.U. 2011 nr 8 poz. 38
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie kolejowych laboratoriów referencyjnych
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 48
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 56
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 83
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych
Dz.U. 2011 nr 19 poz. 99
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 109
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych
Dz.U. 2011 nr 20 poz. 111
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego
M.P. 2011 nr 5 poz. 61
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
M.P. 2011 nr 8 poz. 75
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pr
cy
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 173
Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 168
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji r
nku r
bnego
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

Dz.U. 2011 nr 36 poz. 181
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2011 nr 40 poz. 204
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 278
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 57 poz. 295
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 330
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 414
Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 426
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
M.P. 2011 nr 27 poz. 299
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
Dz.U. 2011 nr 78 poz. 429
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r.
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

Dz.U. 2011 nr 79 poz. 431
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2011 nr 80 poz. 436
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Dz.U. 2011 nr 80 poz. 437
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii
Dz.U. 2011 nr 82 poz. 452
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła ora
 programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby
Dz.U. 2011 nr 82 poz. 451
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów
eczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 484
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 485
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rach
nkach
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 504
Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 542
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 544
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu pr
ekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publi
znych
Dz.U. 2011 nr 98 poz. 565
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gal
us) na lata 2009 - 2011"
Dz.U. 2011 nr 98 poz. 566
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"na 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 98 poz. 567
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 596
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych
Dz.U. 2011 nr 103 poz. 597
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych
Dziennik Ustaw Nr 113, Poz. 657
USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(zmiana w zakresie dotyczącym Prawa farmaceutycznego)
Dziennik Ustaw Nr 117, Poz. 680
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010—2012
Dziennik Ustaw Nr 117, Poz. 681
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych” na lata 2010—2012
Dziennik Ustaw Nr 159, Poz. 947
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

Prawo UEPrawo UEPrawo UEPrawo UE
ROK 2011 ROK 2011 ROK 2011 ROK 2011 ROK 2011
DECYZJA KOMISJI
z dnia 7 stycznia 2011 r.
zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9592)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 5/27 z dnia 8 stycznia 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 15/2011
z dnia 10 stycznia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do uznanych metod badania na obecność morskich biotoksyn w żywych małżach
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 6/3 z 11 stycznia 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 6/7 z 11 stycznia 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 26/2011
z dnia 14 stycznia 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy E jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/18 z dnia 15 stycznia 2011 r.
ZALECENIE KOMISJI
z dnia 14 stycznia 2011 r.
ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/75 z dnia 15.1.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 35/2011
z dnia 18 stycznia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 595/2010 w odniesieniu do wydłużenia okresu przejściowego dla stosowania niektórych świadectw zdrowia dotyczących mleka i przetworów mlecznych, surowicy zwierząt koniowatych oraz poddanych obróbce produktów z krwi, z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt koniowatych, przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 14/9 z dnia 19.1.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 87/2011
z dnia 2 lutego 2011 r.
wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 29/1 z dnia 3.2.2011
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32/23 z dnia 8.2.2011
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 892/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie statusu niektórych produktów odnośnie do dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32/23 z dnia 8.2.2011
Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32/24 z dnia 8.2.2011
DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2011 r.
upoważniająca laboratorium w Korei Południowej do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 656)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 37/18 z dnia 11.2.2011
DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2011 r.
zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 701)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 37/25 z dnia 11.2.2011
DECYZJA KOMISJI z dnia 11 lutego 2011 r.
zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 38/40 z dnia 12.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 144/2011
z dnia 17 lutego 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/7 z dnia 18.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 150/2011
z dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46/14 z dnia 19.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 151/2011
z dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46/17 z dnia 19.2.2011
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 168/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 107/2010 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 w paszy zawierającej maduramycynę amonu, sól sodowąmonenzyny, narazynę lub chlorowodorek robenidyny
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 49/4 z dnia 24.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 169/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla perlic (posiadacz
zezwolenia Janssen Pharmaceutica N.V.)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 49/6 z dnia 24.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 170/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku
paszowego dla prosiąt (odsadzonych od maciory) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1200/2005 (posiadacz zezwolenia Prosol SpA)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 49/8 z dnia 24.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 171/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 14223) jako dodatku paszowego dla drobiu i świń oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 255/2005 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 49/11 z dnia 24.2.2011
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 144/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 49/53 z dnia 24.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 184/2011
z dnia 25 lutego 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków, podrzędnych gatunków ptaków i innych ptaków ozdobnych i łownych (posiadacz zezwolenia Calpis Co. Ltd. Japonia, reprezentowany przez Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 53/33 z dnia 26.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 187/2011
z dnia 25 lutego 2011 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 53/45 z dnia 26.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 189/2011
z dnia 25 lutego 2011 r.
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

zmieniające załączniki VII i IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 53/56 z dnia 26.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 142/2011
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/1 z dnia 26.2.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 208/2011
z dnia 2 marca 2011 r.
zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykazów i nazw laboratoriów referencyjnych UE
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58/29 z dnia 3.3.2011
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 114/2010
z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58/63 z dnia 3.3.2011
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 115/2010
z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58/69 z dnia 3.3.2011
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 116/2010
z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58/73 z dnia 3.3.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 212/2011
z dnia 3 marca 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia Lallemand SAS)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 59/1 z dnia 4.3.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 221/2011
z dnia 4 marca 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae DSM 14223 jako dodatku paszowego dla łososiowatych (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd, reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/3 z dnia 5.3.2011
DECYZJA KOMISJI (2011/163/UE)
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 70/40 z dnia 17.3.2011
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 297/2011
z dnia 25 marca 2011 r.
wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 80/5 z dnia 26.3.2011
DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 kwietnia 2011 r.
zmieniająca załączniki II–IV do dyrektywy Rady 2009/158/WE w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych
(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2068)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/27 z dnia 6.4.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 337/2011
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1 3(4)-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników (posiadaczem pozwolenia jest Danisco Animal Nutrition)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/19 z dnia 8.4.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 335/2011
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1091/2009 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/14 z dnia 8.4.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 336/2011
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2008 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 w paszy zawierającej diklazuril, sól sodową monenzyny i nikarbazynę
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/17 z dnia 8.4.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 342/2011
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 ustanawiającego wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96/10 z dnia 9.4.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 351/2011
z dnia 11 kwietnia 2011 r.
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 97/20 z dnia 12.4.2011
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98/16 z dnia 13.4.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 361/2011
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd, reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 943/2005
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100/22 z dnia 14.4.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 362/2011
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
zmieniające, w odniesieniu do substancji monepantel, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100/26 z dnia 14.4.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 363/2011
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
zmieniające, w odniesieniu do substancji izoeugenol, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100/28 z dnia 14.4.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 364/2011
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2008 w odniesieniu do programu zwalczania Salmonelli u niektórych gatunków drobiu i w jego jajach w Chorwacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 925/2010 i (UE) nr 955/2010
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100/30 z dnia 14.4.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 371/2011
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Taminco N.V.)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 102/6 z dnia 16.4.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 373/2011
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako dodatku paszowego u podrzędnych gatunków ptaków z wyjątkiem ptaków nieśnych, prosiąt odstawionych od maciory i podrzędnych gatunków świń (odstawionych od maciory) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 903/2009 (posiadacz zezwolenia: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., reprezentowany przez Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 102/10 z dnia 16.4.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 388/2011
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie maduramycyny amonu α jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Alpharma (Belgium) BVBA) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104/3 z dnia 20.4.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 389/2011
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, subtylizyny i alfa-amylazy jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104/7 z dnia 20.4.2011
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104/46 z dnia 20.4.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 406/2011
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2380/2001 w zakresie składu dodatku paszowego maduramycyna amonu alfa
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/11 z dnia 28.4.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 433/2011
z dnia 4 maja 2011 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 115/5 z dnia 5.5.2011
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 10 maja 2011 r.
zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch, Polski i Zjednoczonego Królestwa za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3066)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122/100 z dnia 11.5.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 495/2011
z dnia 20 maja 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w zakresie składu dodatku paszowego sól sodowa monenzyny
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 134/6 z dnia 21.5.2011
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 496/2011
z dnia 20 maja 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie benzoesanu sodu jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia Kemira Oyj)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 134/9 z dnia 21.5.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 506/2011
z dnia 23 maja 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 136/52 z dnia 24.5.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 508/2011
z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 137/3 z dnia 25.5.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 515/2011
z dnia 25 maja 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy B6 jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/40 z dnia 26.5.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 516/2011
z dnia 25 maja 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających kwas mrówkowy
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/43 z dnia 26.5.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 517/2011
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/45 z dnia 26.5.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 527/2011
z dnia 30 maja 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei MUCL 49755 i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei MUCL 49754 oraz poligalakturonazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus CBS 589 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia: Aveve NV)
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/6 z dnia 31.5.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 528/2011
z dnia 30 maja 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla prosiąt odstawionych od maciory i tuczników (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/10 z dnia 31.5.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 532/2011
z dnia 31 maja 2011 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie chlorowodorku robenidyny jako dodatku paszowego u królików hodowlanych i królików rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Alpharma Belgium BVBA) i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 i (WE) nr 1800/2004
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 146/7 z dnia 1.6.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 559/2011
z dnia 7 czerwca 2011 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 152/1 z dnia 11.6.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 574/2011
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości azotanu(III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z zanieczyszczenia krzyżowego oraz konsolidujące załączniki I i II do tej dyrektywy
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 159/7 z dnia 17.6.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 575/2011
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie katalogu materiałów paszowych
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 159/25 z dnia 17.6.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 576/2011
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 159/66 z dnia 17.6.2011
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 17 czerwca 2011 r.
zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4194)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 161/29 z dnia 21.6.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 619/2011
z dnia 24 czerwca 2011 r.
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 166/9 z dnia 25.6.2011
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmieniająca część A załącznika XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4385)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 168/16 z dnia 28.6.2011
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 648/2011
z dnia 4 lipca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176/18 z dnia 5.7.2011
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 1 lipca 2011 r.
zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4594)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176/45 z dnia 5.7.2011
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 4 lipca 2011 r.
upoważniająca laboratorium w Japonii do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4595)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176/51 z dnia 5.7.2011
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 14 lipca 2011 r.
zatwierdzająca niektóre zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2011 i zmieniająca decyzję 2010/712/UE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na niektóre programy zatwierdzone tą decyzją
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 185/77z dnia 15.7.2011
Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 192/71 z dnia 22.7.2011
Poniżej zmiany i nowości w prawie weterynaryjnym w 2011 r.
(akty ogłoszone na dzień 03.08.2011 r.,
- prawo polskie - Dz.U. z 2011 r. nr 159; M.P. z 2011 r. nr 69;
Dz.Urz. MRiRW z 2001 r. nr 16;
- prawo UE - Dz. Urz. z 2011 r. L 200)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 739/2011
z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196/3 z dnia 28.7.2011
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 749/2011
z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 198/3 z dnia 30.7.2011

 


Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2010-12-20 10:51:11 
Data publikacji
2010-12-20 10:51:11 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
Administrator 
Liczba odwiedzin
1422 
Wersje artykułu