naglowek

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl 

FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.1) NAZWA I ADRES

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz.

ul. Orzeszkowej 15/19

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Tomaszów Maz. 97-200 łódzkie

Telefon: Fax:

044 723 62 37 044 723 62 37

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.piwtomaszowmaz.pl,

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego

Termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz. oraz Montaż instalacji odgromowej na budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia - Roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

CZĘŚĆ I: Termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz. ul. Orzeszkowej 15/19, 97-200 Tomaszów Maz.,

- przyklejenie płyt ze sztywnej pianki polistyrenowej gr 8 cm do ścian (cokół),

- przymocowanie płyt ze sztywnej pianki polistyrenowej gr 8 cm za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły,

- przyklejenie warstwy siatki na ścianach (cokół),

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (cokół),

- rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 10 m,

- ocieplenie ścian budynków metodą lekko-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych gr. 14 cm do ścian,

- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły,

- podokienniki stalowe zewnętrzne z blachy powlekanej1,3*26,

- nałożenie na podłoże podkładowej warstwy tynkarskiej,

- ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl ATLAS CERMIT N 200 grub. 2 mm na ścianach .

CZĘŚĆ II: Montaż instalacji odgromowej na budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Maz. ul.Orzeszkowej 15/19, 97-200 Tomaszów Maz.

- montaż zwodów instalacji odgromowej-przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych KALETNICA+koperty+kominy R**dach stromy,

- montaż zwodów instalacji odgromowej-przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych OBRYS Dachu facjatki,

- montaż zwodów instalacji odgromowej-przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych,

- montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat.III,

- pierwszy pomiar instalacji odgromowej,

- następny pomiar instalacji odgromowej,

- nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej DEMONTAŻ I MONTAŻ robocizna X 1,5 bez materiału,

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczanym mechanicznie o gr.10 cm DEMONTAŻ I MONTAŻ X 1,5,

- rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II. 1.5 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45.32.10.00-3 ,  45.31.23.10-3.

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, ilość części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Od dnia podpisania umowy do 20.11.2012r. (zakończenie).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania szczególnych uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wg formuły spełnia-niespełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wg formuły spełnia-niespełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wg formuły spełnia-niespełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami w ramach wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego1994r. Prawo budowlane, w zakresie realizowanych robót, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wg formuły spełnia-niespełnia..

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów, wg formuły spełnia-niespełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ñ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego1994r. Prawo budowlane, w zakresie realizowanych robót, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

ñ oświadczenie, że osoby (osoba), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego1994r. Prawo budowlane, w zakresie realizowanych robót, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

ñ opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1      ustawy, należy przedłożyć:

ñ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

ñ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

ñ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

ñ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4

Pełnomocnictwo do działania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (EDG).

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Czy prowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.piwtomaszowmaz.pl,

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii 97-200 Tomaszów Maz. ul.Orzeszkowej 15/19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 28.09.2012   Godzina: 9.00

Miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz.

97-200 Tomaszów Maz. ul.Orzeszkowej 15/19

IV.4.5) Termin związania ofertą:  30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Instalacja odgromowa-szczegółowy kosztorys inwestorski.pdf)Instalacja odgromowa-szczegółowy kosztorys inwestorski lek. wet. Marcin Żegota1563 kB2052012-09-14 12:15
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu lek. wet. Marcin Żegota57 kB1642012-09-14 12:13
Pobierz plik (Przedmiar robót - instalacja odgromowa.pdf)Przedmiar robót - instalacja odgromowa lek. wet. Marcin Żegota917 kB1892012-09-14 12:16
Pobierz plik (Przedmiar robót - termomodernizacja.pdf)Przedmiar robót - termomodernizacja. lek. wet. Marcin Żegota1532 kB1812012-09-14 12:18
Pobierz plik (SIWZ.doc)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lek. wet. Marcin Żegota132 kB1562012-09-14 12:14
Pobierz plik (Termomodernizacja budynku PIW w Tomaszowie Mazowieckim-kosztorys ofertowy.pdf)Termomodernizacja budynku PIW w Tomaszowie Mazowieckim-kosztorys ofertowy lek. wet. Marcin Żegota4085 kB2182012-09-14 12:17
Pobierz plik (ZAPYTANIA PRZETARG 2012r..doc)ZAPYTANIA PRZETARG 2012r..doc lek. wet. Marcin Żegota37 kB1652012-09-25 12:39
Pobierz plik (zał nr 1 - formularz ofertowy.doc)zał nr 1 - formularz ofertowy lek. wet. Marcin Żegota50 kB1522012-09-14 12:19
Pobierz plik (zał nr 2 - oświadczenie.doc)zał nr 2 - oświadczenie. lek. wet. Marcin Żegota43 kB1532012-09-14 12:19
Pobierz plik (zał nr 3 - oświadczenie.doc)zał nr 3 - oświadczenie. lek. wet. Marcin Żegota43 kB1542012-09-14 12:20
Pobierz plik (zał nr 4 - oświadczenie.doc)zał nr 4 - oświadczenie. lek. wet. Marcin Żegota43 kB1552012-09-14 12:21
Pobierz plik (zał nr 5 - umowa.doc)zał nr 5 - umowa. lek. wet. Marcin Żegota54 kB1572012-09-14 12:21

Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2012-09-14 12:09:52 
Data publikacji
2012-09-14 12:09:52 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
lek. wet. Marcin Żegota 
Liczba odwiedzin
826 
Wersje artykułu