Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.piwtomaszowmaz.pl

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-30.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, czytnik ekranu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lek. Wet. Krzysztof Zając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 723 62 37, 723 66 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim ul. E. Orzeszkowej 15/19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Ma dwa niezależne wejścia – jedno główne znajduje się na półpiętrze – schody bez windy, drugie wejście jest na poziomie parkingu.

W budynku nie ma wind, są schody, korytarze, przedzielone drzwiami. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Parking w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim jest duży, nie ma stref wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking jest utwardzony, równy, bez przeszkód - ułatwia poruszenie osobą z niepełnosprawnością.

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim nie ma przeszkód do wstępu z psem asystującym.

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.