Ubój zwierząt na użytek własny –

informacja dla rolników z powiatu tomaszowskiego

Ubój zwierząt w gospodarstwie z przeznaczeniem na użytek własny podlega przepisom rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 885). Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku uboju w gospodarstwie (z wyłączeniem drobiu i zajęczaków), posiadacz zwierząt co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt informuje powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju, o zamiarze jego przeprowadzenia. Informację tę należy przekazać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim lub urzędowemu lekarzowi weterynarii, który będzie przeprowadzał badanie na obecność włośni.

Powyższa informacja musi zawierać:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi, gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,

- numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,

- miejsce i termin uboju, imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,

- inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego.

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa muszą być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt. Oznacza to, że ubój przeprowadzić może wyłącznie osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje. Kwalifikacje te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia, uboju na użytek własny może dokonać wyłącznie osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- posiada wykształcenie co najmniej zawodowe,

- odbyła szkolenie oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, informacja, o której mowa powyżej jest przekazywana w formie pisemnego powiadomienia zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka - SRM (zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1069/2009). Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny zawarty jest w załączniku 1. Wypełnione powiadomienie należy przekazać do Powiatowego Inspektoratu w Tomaszowie Mazowieckim bądź wypełnić na miejscu w siedzibie Inspektoratu.

Materiał szczególnego ryzyka stanowią:

1.   U owiec i kóz – śledziona i jelito kręte.

Dokument handlowy, będący dowodem przekazania materiału SRM do utylizacji w uprawnionym do tego zakładzie utylizacyjnym, należy na wypadek kontroli przechowywać przez okres dwóch lat.

 

Najbliższe zakłady utylizacyjne lub zbiornice uprawnione do odbioru materiału kategorii 1 (SRM) na terenie województwa łódzkiego:

  • Jasta Danielów - nr telefonu: 44 681 75 86
  • Boguszewska Mariola- Rawa Mazowiecka - nr telefonu: 46 814 25 55

 

Bydło powyżej szóstego miesiąca życia nie może zostać poddane ubojowi na terenie gospodarstwa, a jedynie w uprawnionej do uboju bydła rzeźni.

Ponadto, zgodnie z § 7 rozporządzenia MRiRW w sprawie wymagań weterynaryjnych przy uboju na użytek własny, mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych dzików poddaje się badaniu na obecność włośni jedną z metod określoną w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str. 7) albo metodą badania trychinoskopowego, na koszt:

1) posiadacza tego mięsa lub
2) podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonano uboju- w przypadku uboju zwierząt, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia MRiRW w sprawie wymagań weterynaryjnych przy uboju na użytek własny

Próbki do badania mięsa posiadacz mięsa musi dostarczyć do urzędowego lekarza weterynarii – sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii określone są w załączniku nr 2. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu badania próbek mięsa. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa na obecność włośni należy przechowywać na wypadek kontroli przez okres dwóch lat.

KARY PIENIĘŻNE

Zgodnie z § 1 pkt 39 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017.1182), za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 100 do 2000 zł.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie zwierząt poprzez przeprowadzanie uboju przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, sprawa będzie musiała zostać przekazana organom ścigania.

Niezależnie od powyższego, w celu pozyskania mięsa na użytek własny, rolnik może przekazać zwierzę do uboju w najbliższej rzeźni, która przeprowadza tzw. „uboje usługowe”. Mięso zostanie wówczas w rzeźni poddane badaniu poubojowemu, mięso wieprzowe również badaniu na obecność włośni metodą wytrawiania. Jest to jednocześnie jedyna możliwość pozyskania mięsa w przypadku, jeśli rolnik nie jest w stanie zapewnić, aby ubój w gospodarstwie przeprowadzony został przez osobę posiadającą właściwe kwalifikacje.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zał.nr 1.pdf)Zał.nr 1.pdf lek. wet. Marcin Żegota460 kB5092017-01-16 07:51
Pobierz plik (Zał.nr 2.pdf)Zał.nr 2.pdf lek. wet. Marcin Żegota481 kB4662017-01-16 07:51
Pobierz plik (Zał.nr 3.pdf)Zał.nr 3.pdf lek. wet. Marcin Żegota478 kB4762017-01-16 07:52

Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2017-01-16 07:52:34 
Data publikacji
2017-01-16 07:52:34 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
lek. wet. Marcin Żegota 
Liczba odwiedzin
3019 
Wersje artykułu